E-SHOP FIRMY ROJEK

ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16
51750 Častolovice
IČO: 620 650 76
DIČ: CZ 620 650 76
tel:+420 494 339 126
www.rojek.cz

 

 

 

 

KONTAKTY

ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16
517 50 Častolovice
tel: +420 494 339 126
napište nám
tel: +420 731 421 894
PO-PÁ od 7:00 - do 15:00

AKČNÍ NABÍDKA

naše cena 31 820 Kč
skladem
naše cena 49 990 Kč
dní 5 - 60

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 3 791 Kč
skladem
naše cena 25 835 Kč
dní 5 - 60

OBCHODNÍ PODMÍNKY » VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO ESHOP FIRMY ROJEK PRODEJ, SPOL. S R.O.


1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vztahy mezi

 

ROJEK prodej, spol. s r.o.

se sídlem Masarykova 16, 517 50 Častolovice

IČO: 62065076

DIČ: CZ62065076

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7607

Telefon: +420 494 339 126

Fax: +420 494 322 701

obchod@rojekstroje.cz

 (dále jen „dodavatel“)

 a

fyzickou či právnickou osobou, která je koncovým zákazníkem dodavatele

(dále jen „zákazník“)

při nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě na http:// www.rojekstroje.cz / (dále také jen „eShop“) při uzavírání smlouvy o dodávce zboží nebo poskytování služeb. Na uvedené webové stránce jsou obchodní podmínky nepřetržitě uveřejněny.


2. Nabízené zboží a služby

  • dřevoobráběcí stroje
  • nástroje na obrábění dřeva
  • doprava zboží k zákazníkovi
  •  

3. Ceny

Ceny zboží a služeb jsou v ceníku uváděny jak bez daně z přidané hodnoty, tak včetně daně z přidané hodnoty a nejsou již navýšeny o žádné další poplatky.

Rozhodné datum pro určení ceny je datum odeslání objednávky nebo poptávky na dopravu zákazníkem, nikoli datum přidání zboží či služby do košíku. Závazná cena zboží či služby bude uvedena v návrhu dodavatele na závazné potvrzení objednávky (návrh na uzavření kupní smlouvy).


4. Způsob a ceny dopravy zboží

Zákazník má možnost zvolit si některý z následujících způsobů dodání zboží:

Osobní odběr

Zboží je možno odebrat osobně na adrese U Kapličky 1055, Kostelec nad Orlicí. Zboží je oprávněn převzít pouze zákazník, který se dostatečně identifikuje a prokáže svou totožnost.

Standardní provozní doba pro osobní odběr je v pracovních dnech 6:30 až 14:00 hodin. Na požádání zákazníka lze po domluvě s dodavatelem některé druhy zboží vydat i později.

Po předchozí dohodě s dodavatelem lze některé druhy zboží vyzvednout na adrese Masarykova 16, 51750 Častolovice.

Balík České pošty

Pokud celková hmotnost objednávky nepřesáhne 50 kg, je zákazníkovi nabídnuto dodání prostřednictvím České pošty.

 

Celková hmotnost objednávky od 0 do 30 kg:

cena dopravného a balného je 145,20 Kč včetně DPH (120 Kč bez DPH).

Celková hmotnost objednávky nad 30 do 50kg:

cena dopravného a balného je 181,50 Kč včetně DPH (150 Kč bez DPH).

Alternativní doprava

Pokud celková hmotnost objednávky přesáhne 50 kg je cena stanovena individuálně dle skutečné hmotnosti a vzdálenosti dopravy zboží. V takovém případě je kontaktován dodavatelem a společně vyberou nejvýhodnější způsob dopravy.


5. Způsob platby

Zákazník může zboží či služby uhradit dodavateli některým z níže uvedených způsobů:

Platba v hotovosti

Při osobním odběru lze zboží zaplatit v hotovosti přímo na odběrném místě.

Platba předem bankovním převodem

Pro všechny způsoby dopravy lze zvolit platbu předem na zálohovou fakturu.

Platba dobírkou

Pokud se zákazník nerozhodne pro osobní odběr, lze zvolit úhradu dobírkou. V případě dodávky prostřednictvím balíku České pošty není již tento způsob úhrady navíc nijak zpoplatněn. V ostatních případech bude cena za dobírku součástí cenové nabídky na dopravu a zákazník o ní bude informován před uzavřením smlouvy.


6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám dle standardní sazby, kterou má dohodnutou s poskytovatelem daných telekomunikačních služeb. Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky.


7. Práva z vadného plnění, záruka za jakost, reklamace

Záruční a reklamační podmínky a práva vznikající z vadného plnění u zboží zakoupeného na eShopu se řídí občanským zákoníkem a Reklamačním řádem dodavatele.

a)      Pro spotřebitele, tj. člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem, je záruční doba uvedena v záručním listě u konkrétního zboží; není-li doba v záručním listě uvedena, činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží.

b)      Pro podnikatele, tj. osobu, která smlouvu s dodavatelem uzavírá jako osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je záruční doba uvedena v záručním listě u konkrétního zboží; není-li doba v záručním listě uvedena, činí záruční doba 12 měsíců od převzetí zboží. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Dodavatel jako prodávající odpovídá zákazníkovi jako kupujícímu za vady zboží, které má zboží při přechodu nebezpečí škody na zákazníka (byť se projeví až později) a později vzniklé vady zboží, které dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti dodavatele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Je-li zákazník spotřebitel, a dodavatel odpovídá za vady zboží, náleží zákazníkovi práva z vadného plnění podle § 2169 a násl. občanského zákoníku.

Je-li zákazník podnikatel, a dodavatel odpovídá za vady zboží, náleží zákazníkovi práva z vadného plnění podle § 2106 a § 2107 a násl. občanského zákoníku.

Pozor, pokud zákazník neuvede IČO, přesto, že se jedná o „podnikatele“ nikoli o „spotřebitele“, uvádí tak dodavatele záměrně v omyl a tato skutečnost nemá vliv na délku záruční doby.

Zákazník je povinen při kontrole zboží a oznámení případných vad zboží dodavateli postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Reklamačním řádem, který je dostupný na webových stránkách dodavatele.


8. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu se řídí občanským zákoníkem:

a) pokud je zákazník spotřebitelem, v souladu s § 1829 občanského zákoníku má zákazník „spotřebitel" právo odstoupit od smlouvy za následujících podmínek:

Právo odstoupit od kupní smlouvy

Zákazník (spotřebitel) má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od smlouvy informovat dodavatele na kontaktech uvedených v záhlaví těchto obchodních podmínek formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník použít vzorový formulář, který je přílohou těchto podmínek, není to však jeho povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

 Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky (platby), které od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený dodavatelem). Pro vrácení plateb použije dodavatel stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. Zákazníkovi tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátí dodavatel zákazníkovi až po obdržení vráceného zboží nebo poté, co mu zákazník prokáže, že zboží dodavateli odeslal, podle toho, co nastane dříve.

Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, je povinen zaslat nebo předat dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od dodavatele obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník zboží odešle dodavateli před uplynutím 14 dnů.

Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

b) pokud je zákazník podnikatelem

V takovém případě je požadavek zákazníka „podnikatele“ na vrácení zboží řešen individuálně po dohodě s dodavatelem, nebo v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


9. Ochrana osobních údajů

Potvrzením objednávky, případně potvrzením souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek, zákazník dobrovolně uděluje na dobu  neurčitou dodavateli souhlas se zpracováním a shromažďováním všech poskytnutých osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Získaná osobní data od zákazníků jsou dodavatelem shromažďována a uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů. Dodavatel údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu dodavatele, za účelem splnění kupní smlouvy a pro marketingové účely dodavatele. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným podáním na adrese dodavatele. Zákazník potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů dodavatelem.


10. Postup nákupu na e-Shopu

Registrace

Registrace do e-Shopu není nutná.  

Přihlášení

Přihlášení do e-Shopu není nutné.

Nákupní košík

Zákazník přidává do nákupního košíku zboží zadáním počtu kusů a potvrzením výběru prostřednictvím symbolu košíku, který se nachází u zobrazeného výrobku, který lze prostřednictvím eShopu nakoupit. Obsah košíku lze zobrazit "kliknutím" na ikonu košíku v pravém horním rohu stránky pod horním menu  poté se zobrazí stav košíku. Zde může zákazník měnit množství jednotlivého objednaného zboží, dodací a platební podmínky. Všechny provedené změny se automaticky ukládají. Košík je vázán na konkrétního zákazníka coby uživatele, tudíž je možné se k němu vrátit kdykoli znovu i po opuštění stránek. V každém okamžiku systém umožňuje zákazníkovi odeslat „Objednávku“. Dopravné je možné řešit individuálně dohodou s dodavatelem.

Odeslání objednávky

Objednávka bude po jejím odeslání zákazníkem přijata automatickým systémem ke zpracování a zákazníkovi bude zasláno "potvrzení o automatickém přijetí objednávky". Poté bude objednávka předána příslušnému obchodníkovi dodavatele ke kontrole, který zároveň prověří, zda je zboží skladem, a dohodne se zákazníkem možné termíny dodání. Potom bude zákazník e-mailem vyzván k závaznému potvrzení objednávky.

Odeslání poptávky na dopravu

Po odeslání poptávky na dopravu bude zákazník kontaktován obchodníky dodavatele, kteří mu nabídnou pro něj nejvhodnější způsob dopravy a termín dodání. Následně bude zákazník vyzván k závaznému potvrzení objednávky.

Závazné potvrzení objednávky

V obou předcházejících případech bude na email uvedený zákazníkem odesláno konečné znění jím učiněné objednávky potvrzené dodavatelem, včetně konečné ceny zboží a předpokládaného termínu dodání, které je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena teprve momentem následného závazného potvrzení objednávky zákazníkem.

Platba předem na zálohovou fakturu

V případě, že se zákazník rozhodne pro platbu předem, obdrží nejprve elektronickou poštou zálohovou fakturu a po jejím zaplacení daňový doklad k zálohové faktuře.

Odběr zboží

V okamžiku, kdy bude zboží závazně objednané zákazníkem k dispozici a bude uhrazena případná zálohová faktura, bude zákazník elektronickou poštou vyzván k odběru zboží, popřípadě bude stejnou cestou informován o odeslání zásilky dodavatelem.  

Přechod nebezpečí škody na věci a výhrada vlastnického práva

Nebezpečí škody na zboží nebo náhodné zkázy přechází z dodavatele na zákazníka okamžikem dodání zboží zákazníkovi. Týž následek má, nepřevezme-li zákazník věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Vlastnické právo přechází na zákazníka až po převzetí zboží a po úplném zaplacení kupní ceny zákazníkem dodavateli. Proto doporučujeme zboží nebo zásilku před převzetím důkladně zkontrolovat.


11. Rozhodné právo, řešení sporů

Právní vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

Případné spory z kupních smluv bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud České Republiky.

Zákazník se může obrátit na dodavatele s písemnou stížností, která bude ze strany dodavatele vyřízena ve lhůtě 14 dnů. Zákazník se může dále obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.


12. Závěrečná ustanovení

Veškeré údaje uváděné na internetových stránkách dodavatele www.rojekstroje.cz jsou nezávazné a podléhají schválení ze strany dodavatele. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se nepoužije.

Potvrzením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který je jejich součástí, seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. V případě, že kupní smlouva upravuje některé otázky odlišně, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanovením obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnes jejich zveřejněním na internetové stránce dodavatele, tedy od 8. ledna 2015. Dodavatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle dodavatele nebo elektronicky na internetových stránkách dodavatele.

V Častolovicích 8. ledna 2015.

Uvedená fota jsou pouze ilustrativní. Právo na změnu cen a chyb je vyhrazeno!

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

____________________________________________________________________________

 OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 Adresát: ROJEK prodej, spol. s r.o., Masarykova 16, 517 50 Častolovice

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*) .............................................

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ...........................................

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)....................................

 

Datum .....................................

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

_________________________________________________________


MzMyNDkwZW